Mẫu Biên bản giao nhận hàng hoá excel

Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa mới nhất theo quy định hiện nay. Biên bản giao nhận hàng hóa là một chứng từ cần thiết để chứng minh và quy trách nhiệm đối với việc giao nhận hàng hóa. Đồng thời là chứng từ gốc để kẹp cùng hồ sơ xuất kho, nhập kho của cả hai bên.

Biên bản bàn giao hàng hóa là gì?

Biên bản bàn giao hàng hóa hay giao nhận hàng là văn bản thể hiện việc giao nhận hàng hóa đã xảy ra trên thực tế. Bên bán đã giao hàng & bên mua đã nhận hàng theo như sự thỏa thuận của cả 2 bên trước đó.
  1. Biên bản này sẽ được làm ngay sau khi hợp đồng mua bán đã được ký kết.
  2. Biên bản giao nhận hàng hóa phải chứa đựng đầy đủ những thông tin của các bên tham gia lẫn món hàng được giao.
  3. Nhằm tránh anh hưởng vẻ kính tế cũng như tránh xay ra những sai sót về hàng hóa và tiền bạc.
  4. Khi bên bán đã tiến hành giao đủ số lượng sản phẩm, hàng hóa cho bên mua thì bên này sẽ phải kiểm tra rồi ký xác nhận theo đúng như quy định.
  5. Thế nào là biên bản giao hàng hóa?
  6. Biên bản bàn giao hàng hóa, giao nhận hàng là văn bản thể hiện việc giao nhận hàng hóa đã xây ra trên thực tế. Bên bán đã giao hàng và bên mua đã nhận hàng theo như sự thỏa thuận của hai bên trước đó.

Tại sao phải dùng đến biên bản bàn giao hàng hóa

Khi doanh nghiệp phát sinh hoạt động mua bán, vận chuyển hàng hóa thì biên bản bàn giao hàng hóa được lập nhằm thể hiện nội dung bàn giao hàng hóa, sản phẩm, vật tư, thời điểm bàn giao, địa điểm bàn giao từ bên bán cho bên mua về chủng loại, quy cách, chất lượng, số lượng theo đơn hàng mua sắm hoặc hợp đồng mua bán trước đó hoặc nội dung danh sách sản phẩm cần vận chuyển từ nơi này đến nơi khác. Bên cạnh đó biên bản bàn giao hàng hóa còn làm chứng cứ xác minh việc bên bán đã giao hàng và bên mua đã nhận đủ hàng hóa hay bên cần chuyển hàng đã giao hàng và bên nhận hàng đã nhận đủ;  làm căn cứ để từ đó lên phiếu nhập, xuất kho hàng cho doanh nghiệp. Ngoài ra biên bản bàn giao hàng hóa là một trong những văn bản mang tính pháp lý cao đính kèm với hợp đồng mua bán, vận chuyển khi xảy ra mâu thuẫn phát sinh giữa hai bên. Do đó, dù đơn hàng mua bán, vận chuyển lớn hay nhỏ, thì việc lập biên bản bàn giao hàng hóa là vô cùng quan trọng,

Các nội dung cần chú ý khi lập một biên bản bàn giao hàng hóa

Để lập được một mẫu biên bản bàn giao hàng hóa đúng quy định, các bạn cần chú ý các nội dung sau:

– Thông tin của biên bản bàn giao hàng hóa phải được viết rõ ràng, rõ nghĩa, chính xác thời gian địa điểm, thông tin sản phẩm (quy cách, chủng loại, chất lượng, nơi sản xuất, số lượng, tình trạng, giá trị của từng sản phẩm, …), thông tin chủ thể trong biên bản.

– Biên bản bàn giao hàng hóa là một phần không thể tách rời với hợp đồng mua bán và làm cơ sở chứng minh việc hoàn tất quy trình mua bán / vận chuyển trong hoạt động mua bán hay vận hàng hóa. Ngoài ra nó còn làm chứng cứ xác minh việc giao hàng hóa vận chuyển giữa các cá nhân với nhau trong doanh nghiệp

– Chữ kí trong biên bản bàn giao hàng hóa phải là chữ kí sống của các chủ thể có tên trong biên bản bàn giao hàng hóa và các người có liên quan kèm con dấu đầy đủ (nếu có). Việc có đầy đủ chữ kí này giúp cho biên bản bàn giao hàng hóa đảm bảo được giá trị pháp lý của mình và sự thống nhất của các bên. Một biên bản bàn giao hàng hóa không có chữ kí được xem là vô hiệu lực.

Các vấn đề cần lưu ý khi lập biên bản bàn giao hàng hóa

– Biên bản bàn giao hàng hóa cần lập thành 02 bộ để mỗi bên giữ 01 bộ (có giá trị pháp lý như nhau) nhàm đảm bảo tính minh bạch của biên bản. Ngoài ra, khi xảy ra tranh chấp tgif biên bản bàn giao hàng hóa này kèm với hợp đồng mua bán / vận chuyển sẽ là cơ sở chứng cứ tại các cơ quan có thẩm quyền liên quan

– Có rất nhiều mẫu biên bản bàn giao hàng hóa lưu hành hiện nay, nhưng tùy thuộc vào mỗi loại đối tượng mà sẽ có một loại biên bản giao nhận hàng hóa phù hợp, như: biên bản bàn giao hàng hóa hải quan, biên bản bàn giao hàng hóa mẫu, biên bản bàn giao hàng hóa trang thiết bị,… Vì vậy trước khi lập một biên bản bàn giao hàng hóa bạn cần chú ý đối tượng của mình là gì để lựa chọn mẫu biên bản phù hợp.

– Biên bản bàn giao hàng hóa là loại giấy tờ quan trọng có tính pháp lý cao do đó cần chú ý trong việc bảo quản và lưu trữ sau khi các bên đã ký đầy đủ.

Cấu trúc cơ bản của một biên bản bàn giao hàng hóa

Mỗi một giấy chứng từ nào cũng đều có cấu trúc riêng của mình và biên bán bàn giao hàng hóa cũng không ngoại lệ. Các bạn cùng tham khảo các nội dung không thể thiếu của một biên bản bàn giao hàng hóa dưới đây:

– Quốc hiệu tiêu ngữ

– Nội dung tên biên bản (ví dụ: Biên bản bàn giao hàng hóa hải quan,… )

– Thời gian địa điểm bàn giao đã thỏa thuận giữa hai bên

– Thông tin bên giao hàng: tên công ty, đỉa chỉ, đại diện, chức vụ, số điện thoại người đại diện

– Thông tin bên nhận hàng: tên công ty, đỉa chỉ, đại diện, chức vụ, số điện thoại người đại diện

– Thông tin nội dung hàng hóa, sản phẩm, vật tư cần bàn giao: tên sản phẩm, quy cách, số lượng, chất lượng, nơi sản xuất, đơn giá,…..

– Cam kết của hai bên về việc giao nhận hàng hóa

– Thông tin kí tên xác nhận việc bàn giao

Mẫu biên bản bàn giao hàng hóa số 1

Sau đây là mẫu Biên bản giao nhận hàng hóa. Trong mẫu biên bản giao nhận này, cần phải đặc biệt chú ý thông tin Bên giao, bên nhận và thông tin chi tiết của hàng hóa cần giao nhận. Qua đó bảo đảm giá trị của Biên bản sau khi hai bên ký xác nhận.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-***——-

BIÊN BẢN GIAO HÀNG

Hôm nay, ngày ….. tháng ….. năm 20……, tại cảng .…….., 2 bên gồm:

BÊN BÁN:

BÊN ………………………………………………………………………………………………………….

CÔNG TY …………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………………………..

Đại diện bởi ông : …………………………………………………………………………………………

Chức danh : Giám đốc/Tổng giám đốc

Số điện thoại : ……………………………………… Fax: ………………………………………………

Mã số thuế : …………………………………………………………………………………………………………

(Sau đây được gọi tắt là Bên A)

BÊN MUA:

BÊN ……………………………………………………………………………………………………………

CÔNG TY …………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính tại: ……………………………………………………………………………………….

Đại diện bởi ông : …………………………………………………………………………………………..

Chức danh : Giám đốc/Tổng giám đốc

Số điện thoại : ………………………………………………….. Fax: ……………………………………

Mã số thuế : ………………………………………………………………………………………………………….

(Sau đây được gọi tắt là Bên B)

Căn cứ vào hợp đồng mua bán số ………………..….01/NTD- MCT/2011, bên A giao hàng cho bên B và 2 bên tiến hành xác lập biên bản công nợ theo các điều kiện sau:

Điều 1. Bên A giao hàng cho bên B mặt hàng:………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

Điều 2. Số lượng, đơn giá và trị giá.

– Số lượng: ………………………………………………………………………………………………….

– Tương đương với Trị giá: theo HD……………………………………………….. đồng (đã bao gồm 10% thuế VAT).

(Bằng chữ: ……………………..).

Điều 3. Bên A xác nhận đã giao & bên B xác nhận đã nhận đủ số lượng là ………………………………… với tổng trị giá đã bao gồm thuế VAT là: …………………….. Bên B có trách nhiệm thanh toán trị giá tiền hàng trên cho Bên A vào trước ngày …./……/20…..

Điều 4. Trong trường hợp bên B không thực hiện đúng như cam kết trong biên bản giao hàng này và làm thiệt hại đến kinh tế của bên A thì bên A sẽ có quyền chủ động đưa sự việc này ra trước cơ quan pháp luật để giải quyết.

Biên bản xác nhận công nợ này được làm thành hai bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị pháp lý như nhau./.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

————————

BIÊN BẢN BÀN GIAO & NGHIỆM THU VẬT TƯ

Căn cứ theo Hợp đồng số: …………….,giữa Công ty ………….và …………., đã ký vào ngày  tháng  năm 20...

Hôm nay, ngày….. tháng  năm 20, tại………………., chúng tôi gồm:

I/.BÊN NHẬN: ………………………………………………………………

(Sau đây sẽ gọi là bên A)

Địa chỉ : ……………………………………………………..…………….……

Đại diện :……………….…… Chức vụ:……………………………….……….

(Ông/Bà):………………………… Chức vụ: …………………………………………..

(Ông/Bà):………………………… Chức vụ: …………………………………………..

(Ông/Bà):………………………… Chức vụ: …………………………………………..

II/.BÊN GIAO : ………………………………………………………………

(Sau đây sẽ gọi là bên B)

Địa chỉ : …………………………………………………………………….…

Số điện thoại : ……………………Fax: ……………………………………………

Đại diện : …………………….Chức vụ: …………………………..………….

(Ông/Bà):………………………… Chức vụ: …………………………………………..

(Ông/Bà):………………………… Chức vụ: …………………………………………..

Hai bên nhất trí cùng tiến hành bàn giao, và nghiệm thu hàng hóa với nội dung như sau:

III/. DANH MỤC CÁC HÀNG HÓA BÀN GIAO GỒM:

TT Tên loại hàng hóa ĐVT Qui cách đóng gói Hãng sản xuất/ Nước sản xuất Hạn sử dụng Số lượng
1.
2.
3.

IV/.KẾT LUẬN:

– Toàn bộ …………………nói trên mới 100%, sản xuất năm ……, còn nguyên đai nguyên kiện, đúng mẫu mã, chủng loại, quy cách đóng gói, thông số kỹ thuật như trong Hợp đồng số: …………., đã ký vào ngày … tháng … năm 20….

– Bên A đã nhận đủ số lượng hàng hóa mà bên B đã bàn giao theo đúng mục III.

– Toàn bộ hàng hóa nói trên được chính thức bàn giao và nghiệm thu bắt đầu từ ngày…/…/ 20… Các bên nhất trí đồng ý ký biên bản nghiệm thu và đưa vào sử dụng.

– Biên bản này được lập thành hai bản. Mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

Hy vọng với bài viết về mẫu biên bản giao nhận hàng hóa đúng chuẩn bên trên của Hoàng Gia Tuấn, có thể mang lại các thông tin hữu ích dành cho bạn. Ngoài ra nếu bạn có thắc mắc hay nhu cầu gì về các vấn đề liên quan đế dịch vụ vận chuyển, hãy liên hệ ngay với chúng tôi Hoàng Gia Tuấn để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất nhé!

5/5 - (23 bình chọn)